Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Panel hurtowy dostępny pod adresem internetowym www.hurt-kwiatpaproci.pl prowadzony jest przez KWIAT PAPROCI Monika Miszta, NIP: 7123411589, REGON: 387727699, nr BDO 000509407, adres poczty elektronicznej: kontakt@kwpaproci.pl, numer telefonu: +48 730 469 966.
  2. Niniejszy Regulamin oraz Panel Hurtowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających z Panelu Hurtowego, z zastrzeżeniem że Regulamin oraz Panel Hurtowy jest skierowany do przedsiębiorców, których obszar działalności gospodarczej jest bezpośrednio związany ze sprzedażą produktów kosmetycznych wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (Niniejszy Regulamin oraz Panel Hurtowy nie jest skierowany do konsumentów).
  3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania formularzy rejestracyjnych klientów (Usługobiorców), w szczególności w przypadku, gdy zakres działalności gospodarczej podmiotu odbiega od działalności wskazanej w Pkt 1. podpunkt 2 niniejszego regulaminu.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Panelu Hurtowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Panelu Hurtowego (poniżej).
  5. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy;
   2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Panelu Hurtowym umożliwiający utworzenie Konta;
   3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
   4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Panelu Hurtowym.
   6. NEWSLETTER – elektroniczna usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści informacyjnych o Produktach, nowościach i promocjach w Panelu Hurtowym.
   7. PANEL HURTOWY- sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: hurt-kwiatpaproci.pl
   8. PRODUKT – rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Panelu Hurtowego.
   10. USŁUGODAWCA; ADMINISTRATOR SERWISU; PRODUCENT; SPRZEDAWCA – KWIAT PAPROCI Monika Miszta, NIP: 7123411589, REGON: 387727699, nr BDO 000509407, adres poczty elektronicznej: kontakt@kwpaproci.pl, numer telefonu: +48 730 469 966.
   11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Panelu Hurtowego.
   12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Panelu Hurtowego.
   13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   14. ZAMÓWIENIE – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Panelu Hurtowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, danych do wysyłki oraz danych do płatności w tym sposobu płatności; oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W PANELU HURTOWYM
  1. Usługi Elektroniczne dostępne w Panelu Hurtowym: Konto, Zamówienie, Newsletter
  2. Konto dostępne jest dla Usługobiorcy po wykonaniu kolejnych kroków: 1. Usługobiorca wypełnia Formularz Rejestracji 2. Usługobiorca klika pole „załóż konto” 3.Usługodawca zatwierdza konto. Każde konto jest zatwierdzane po indywidualnej weryfikacji informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym. Dane wymagane do założenia konta: użytkownik, hasło, nazwa firmy, imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania z Panelu Hurtowego,numer telefonu, adres e-mail, numer NIP.
  3. Nieprawidłowo podane dane są podstawą do niezatwierdzania Konta.
  4. Konto jest usługą świadczoną nieodpłatnie, na czas nieokreślony. Usługobiorca ma prawo do rezygnacji z korzystania z usługi w każdej chwili bez podania przyczyny. W celu rezygnacji usługobiorca przesyła żądanie usunięcia Konta na adres mailowy: kontakt@kwpaproci.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny: KWIAT PAPROCI Monika Miszta, ul Bursztynowa 35/5A, 20-576 Lublin. Następstwem rezygnacji jest usunięcie Konta.
  5. Zamówienie – Usługobiorca w momencie dodania do koszyka dowolnego Produktu rozpoczyna korzystanie z usługi Zamówienia. Aby złożyć zamówienie Usługobiorca wypełnia Dane do Płatności oraz zatwierdza zamówienie przyciskiem „kupuję i płacę”. Po zatwierdzeniu zamówienia, Usługobiorca nie może już samodzielnie modyfikować wprowadzonych danych. Dane do płatności, które należy wypełnić to: imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania z Panelu Hurtowego, nazwa firmy, numer NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres email, numer kontaktowy oraz dane dotyczące Umowy Sprzedaży: rodzaj produktów, ilość produktów, miejsce i sposób dostawy oraz sposób płatności. Podana cena dostawy jest ceną netto. Podatek zostanie wliczony do całości podatku zamówienia.
  6. Usługa Elektroniczna Zamówienie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  7. Usługa Elektroniczna Newsletter jest świadczona przez czas nieokreślony i świadczona jest nieodpłatnie po świadomym zapisaniu się na Newsletter przez Usługobiorcę przy zakładaniu konta, składaniu zamówienia lub w innym momencie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z usługi Newsletter poprzez wysłanie żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty email: kontakt@kwpaproci.pl lub też pisemnie na adres: KWIAT PAPROCI Monika Miszta, ul. Bursztynowa 35/5A, 20-576 Lublin
  8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzenia poprawnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz do korzystania z Panelu Hurtowego zgodnie z prawem, nie naruszając przy tym dóbr osobistych, własności intelektualnej oraz praw autorskich Usługodawcy oraz osób pośrednich. Usługobiorca obowiązany jest do nie rozpowszechniania informacji do których ma dostęp dopiero po założeniu Konta, w szczególności cen produktów.
 3. REKLAMACJE
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Panelu Hurtowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład pisemnie na adres: KWIAT PAPROCI Monika Miszta, ul. Bursztynowa 35/5A, 20-576 Lublin bądź też w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kwpaproci.pl;
  2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Zamówienia w Panelu Hurtowym zgodnie z pkt. 2. Regulaminu.
  2. Ceny podane za Produkt widoczne na Panelu Hurtowym są wyrażone w polskich złotych, nie uwzględniają podatków (cena netto). Klient jest informowany o wszystkich kosztach związanych z zawieraniem Umowy Sprzedaży w trakcie składania Zamówienia, tzn. cenie z podatkami, kosztach dostawy oraz innych kosztach, jeśli takie występują.
  3. Progi promocyjne są ustalane przez Sprzedawcę i wynoszą kolejno:
   • 3% rabatu na wartość koszyka przy zamówieniu powyżej 450zł netto,
   • 5% rabatu na wartość koszyka przy zamówieniu powyżej 900zł netto,
   • 10% rabatu na wartość koszyka przy zamówieniu powyżej 1700zł netto,
   • 15% rabatu na wartość koszyka przy zamówieniu powyżej 3500zł netto,
  4. Sprzedawca ustala minimalną kwotę zamówienia na poziomie 200 zł netto. Niespełnienie tego podpunktu uniemożliwi złożenie zamówienia w Panelu Hurtowym.
  5. Klient, deklarujący posiadanie sklepu stacjonarnego ma możliwość otrzymania testerów na wyraźne żądanie przekazane w wiadomości do Sprzedającego.
   1. Otrzymanie testerów będzie możliwe po zamówieniu min. 3 sztuk produktu, którego Klient chce otrzymać tester.
   2. Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę każdorazowo o chęci otrzymania testerów.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru produktów, dla których dostępne są testery.
   4. Sprzedawca poinformuje Klienta o dostępności testerów za pośrednictwem wiadomości email.
  1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Klient zobowiązany jest do opłacenia należnej kwoty wynikającej z Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca do wysłania lub przygotowania do odbioru osobistego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania Zapłaty.
  2. Utrwalenie Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu Panelu Hurtowego, wygenerowanie wiadomości email po złożeniu Zamówienia przez Klienta, dowodem zawarcia Umowy Sprzedaży jest Faktura dostarczona do klienta drogą elektroniczną po realizacji zamówienia.
 5. SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA
  1. Możliwe metody płatności z tytuły Umowy Sprzedaży to płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Do każdego zamówienia obowiązuje przedpłata. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sprzedawcy, chyba że przed zawarciem Umowy Sprzedaży ustalono inaczej.
  2. Koszt dostawy produktów pokrywa Klient, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Rodzaje sposobu dostawy są wskazane przy Zamówieniu: kurier Inpost 17,99 zł brutto, paczkomat Inpost: 12,50 zł brutto. Koszt dostawy dotyczy przesyłki maksymalnie do 25kg, w przypadku większych zamówień koszt zostanie obliczony indywidualnie po konsultacji z Klientem.
  3. Darmowa dostawa metodą kurier In-post jest realizowana przy przekroczeniu kwoty zamówienia 1200zł netto.
  4. Wysyłka produktów możliwa jest tylko na terenie Polski.
  5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest usługą bezpłatną. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: KWIAT PAPROCI Monika Miszta, ul. Bursztynowa 35/5A, 20-576 Lublin. Odbiór możliwy jest po uprzednim umówieniu terminu przez Klienta i Sprzedającego.
  6. Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych. W przypadku, gdy produkt będzie gotowy do odbioru wcześniej niż zakładane 3 Dni Robocze, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.
  7. W przypadku zaplanowanego urlopu przez Sprzedawcę, na Stronie Głównej oraz w Katalogu Produktów Panelu Hurtowego pojawi się stosowny komunikat informujący o czasie, w którym realizacja zamówienia może się wydłużyć.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów, jeżeli paczka nie została nadana poprzez anulowanie zamówienia informując o tym Sprzedawcę drogą mailową bądź telefoniczną
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Można dokonywać zwrotów wyłącznie nieużywanych produktów kosmetycznych tzn. takich, które nie mają widocznych śladów użytkowania, a zabezpieczenie (banderola) została nieuszkodzona / nierozerwana. Nie uznaje się zwrotów produktów uszkodzonych, brudnych lub używanych.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli po sprawdzeniu stanów magazynowych nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości. Sprzedawca po odstąpieniu od umowy zobowiązuje się w terminie 5 Dni Roboczych zwrócić na rachunek wskazany przez Klienta kwotę odpowiadającą wartości niewysłanych produktów.
 7. REKLAMACJA PRODUKTU
  1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje ograniczona.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt pozbawiony wad fizycznych oraz prawnych.
  3. Sprzedawca będący jednocześnie Producentem odpowiada za wady produkty powstałe jedynie w procesie produkcji.
  4. Producent bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych.
  5. W razie stwierdzenia jakichkolwiek zastrzeżeń, co do jakości produktu lub opakowania, należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres Bursztynowa 35/5A, 20-576 Lublin lub na adres skrzynki elektronicznej kontakt@kwpaproci.pl. Klient jest zobowiązany do zgłoszenia wady niezwłocznie po jej wykryciu. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nieuznaniem reklamacji.
  6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje dotyczące ilości i rodzaju reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz zdjęcie wady.
  7. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni.
  8. Sprzedawca po zakończonym procesie rozpatrywania reklamacji niezwłocznie przekaże decyzję Klientowi na wskazany adres skrzynki elektronicznej bądź na adres korespondencyjny zamieszczony w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1. Z chwilą odbioru przez przewoźnika Produktów wszelkie korzyści oraz ciężary związane z Produktem przechodzą na Klienta. Ponadto na Klienta przechodzi także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie ewentualne szkody oraz opóźnienia powstałe w transporcie Produktu licząc od momentu odebrania Produktu przez przewoźnika aż do momentu wydania go klientowi. W razie stwierdzenia przez Klienta jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z przesyłką, Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  2. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty pięciuset złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.
  3. Wszystkie informacje o działaniach niepożądanych należy niezwłocznie przesłać na adres mailowy kontakt@kwpaproci.pl.
  4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Panel Hurtowy zawierane są w języku polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Panelu Hurtowego jest: “KWIAT PAPROCI Monika Miszta” siedzibą: ul. Bursztynowa 35/5A,NIP:7123411589, REGON: 387727699, e-mail: kontakt@kwpaproci.pl, zwany dalej ”KWIAT PAPROCI”.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@kwpaproci.pl lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (“RODO”).
 4. Polityka prywatności znajduje zastosowanie, w momencie korzystania z usług elektronicznych, tzn. dokonujesz rejestracji w Panelu Hurtowym, składasz Zamówienie w Panelu Hurtowym, kontaktujesz się za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@kwiatpaproci.pl , korzystasz z Newslettera. 5. Dane osobowe przetwarzane przez KWIAT PAPROCI są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług firmy. W zależności od usług, z jakich korzystasz, przetwarzane są następujące dane osobowe:
 5. KWIAT PAPROCI wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług firmy KWIAT PAPROCI, zarządzania kontem w Panelu Hurtowym oraz realizacji zamówień, obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, wysyłki Newslettera. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 6. KWIAT PAPROCI wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę.
 7. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła KWIAT PAPROCI, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Panelu Hurtowym może zrezygnować z newslettera także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@kwpaproci.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. KWIAT PAPROCI wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. KWIAT PAPROCI wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, KWIAT PAPROCI nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, KWIAT PAPROCI może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 10. KWIAT PAPROCI powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu firmy. KWIAT PAPROCI udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Panelu Hurtowego, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, realizację płatności związanych z zamówieniami w Panelu Hurtowym, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz firmy. KWIAT PAPROCI powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu firmy KWIAT PAPROCI. W przypadku przekazywania danych, KWIAT PAPROCI zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz firmy
 11. KWIAT PAPROCI nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw firmy.
 12. KWIAT PAPROCI nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 13. KWIAT PAPROCI przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na firmę KWIAT PAPROCI przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres  obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania.
 14. KWIAT PAPROCI zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 15. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez firmę KWIAT PAPROCI.
 16. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 17. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest firmie KWIAT PAPROCI niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez KWIAT PAPROCI przetwarzania objętego sprzeciwem. KWIAT PAPROCI przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez firmę KWIAT PAPROCI danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są firmie KWIAT PAPROCI niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 18. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub/ i usunięcia danych osobowych. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
 19. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa:http://www.uodo.gov.pl
 20. Pozyskane przez KWIAT PAPROCI dane nie będą profilowane.

COOKIES

 1. KWIAT PAPROCI nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Panelu Hurtowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Panelu Hurtowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Panelu Hurtowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest KWIAT PAPROCI.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Panelu Hurtowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Panelu Hurtowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Panelu Hurtowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Panelu Hurtowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Panelu Hurtowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Panelu Hurtowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Panelu Hurtowego;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Panelu Hurtowego;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Panelu Hurtowego;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Panelu Hurtowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Panelu Hurtowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Panelu Hurtowego informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Panelu Hurtowego
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Panelu Hurtowego i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Panelu Hurtowego reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dane kontaktowe

KWIAT PAPROCI Monika Miszta
ul. Bursztynowa 35/5A, 
20-576 Lublin, Polska
NIP:7123411589, REGON: 387727699,
e-mail: kontakt@kwpaproci.pl
Tel: 730-469-966